آلبوم من ◂ سخنرانی در همایش "مرزبانان حریم تشیع"
http://www.resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=3831