آلبوم من ◂ کارگاه مبازره با خرافات در شهر خواف 13
http://www.resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=3397